CZY MOŻLIWE JEST SPOWOLNIENIE PROCESU STARZENIA?

dr Edyta Adamczyk-Kutera

Z?yjemy coraz dłuz?ej, ale to nie znaczy, z?e z?yjemy dłuz?ej w zdrowiu. W krajach rozwinie?tych s?rednia długos?c? z?ycia przekroczyła juz? 80 lat, w Polsce zbliz?a sie? do 80 lat, ale wiek jaki osia?gamy w dobrym zdrowiu jest o kilkanas?cie lat kro?tszy. Chcemy nie tylko coraz dłuz?ej młodo wygla?dac?, lecz takz?e cieszyc? sie? zdrowiem i sprawnos?cia? fizyczna?. Wiele badan? naukowych koncentruje sie? obecnie na tym, aby skro?cic? czas w kto?rym chorujemy i zapobiec pojawiaja?cej sie? cze?sto w procesie starzenia niepełnosprawnos?ci i zalez?nos?ci od innych oso?b. Czy istnieja? metody, kto?re moga? zapobiegac? albo łagodzic? zmiany towarzysza?ce starzeniu? Zapytalis?my o to dr Edyte? Adamczyk-Kutere?, lekarza medycyny estetycznej i konsultanta programu przeciwstarzeniowego LEAP.

Sekret tkwi w mitochondriach.

Mitochondria to malen?kie struktury znajduja?ce sie? w naszych komo?rkach, kto?re stanowia? centra energe- tyczne. Choc? do niedawna sa?dzono, z?e to włas?nie syntetyzowanie energii jest ich gło?wna? rola?, obecnie w wyniku wielu badan? wiemy, z?e spełniaja? znacznie wie?cej funkcji. Zaburzenia pracy mitochondrio?w sa? przyczyna? rozwoju wielu choro?b oraz przyspieszenia tempa pro- cesu starzenia. Osłabienie mitochondrio?w zaostrza stany zapalne i objawy choro?b zwia?zanych z wiekiem. Dlatego waz?ne jest ich wspieranie w celu zachowania prawidłowych funkcji tkanek i narza?do?w. Poprawa funkcji mitochondrio?w wpływa ro?wniez? na stan naszej sko?ry. Zastosowanie boostero?w mitochondrialnych spo- walnia proces starzenia komo?rkowego sko?ry poddanej ekspozycji na promieniowanie UV. To dzie?ki działaniu mitochondrio?w sko?ra ma moz?liwos?ci regeneracyjne. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, kto?re zwia?zane sa? z celowym, kontrolowanym uszkodzeniem, a docelowo regeneracja? sko?ry, be?da? skuteczniejsze jes?li be?dziemy jednoczes?nie wspierac? mitochondria – wyjas?nia dr Edyta Adamczyk – Kutera.

Jak wspierać prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów?

– Mitochondria potrzebuja? okres?lonych aminokwaso?w. To aminokwasy wpływaja? na dynamike? mitochondrio?w. Niestety organizm człowieka nie magazynuje ani ami- nokwaso?w, ani białek, a kaz?da ich podaz? jest na bieŻa?co wykorzystywana w procesach wzrostu, rozwoju i regeneracji. Dlatego warto korzystac? z profesjonalnej suplementacji. Odpowiednia suplementacja jest w stanie usprawnic? produkcje? energii w mitochondriach oraz odtwarzac? nowe, młode mitochondria, w wyniku czego pobudzona zostaje aktywnos?c? systemu immunologicznego (u oso?b w dowolnym wieku), zmniejsza sie? stres oksydacyjny (u ludzi zdrowych i chorych) a takz?e poprawia kompozycja mikrobioty jelitowej (stany zapalne, infekcje, proces starzenia).

Aminokwasy buduja? białka,

czy zatem nie wystarczy zwie?kszyc? ilos?c? białek w diecie?

– Białko pobierane wraz z poz?ywieniem podlega prze- mianom enzymatycznym w aminokwasy, a z nich dopiero syntetyzowane sa? nowe białka – budulcowe, odpornos?ciowe, enzymatyczne, hormonalne. Wiele czynniko?w np. zaburzenia trawienia, wchłaniania, nieodpowiednio skomponowana dieta, be?da? te procesy zaburzac?. Przyjmuje sie?, z?e zapotrzebowanie na białko u zdrowej osoby to ok. 0,8 – 1,2 g na kg nalez?nej masy ciała. W szczego?lnych sytuacjach klinicznych zapotrzebowanie na białka znacznie wzrasta nawet do 1,5 – 2,0 g na kg masy ciała na dobe?. U oso?b starszych taka ilos?c? białka moz?e byc? trudna do skonsumo- wania, dlatego tez? dobrym rozwia?zaniem jest odpowied- nia suplementacja. Ponadto wartos?c? biologiczna? białek okres?lamy przez obecnos?c? w nich wszystkich niezbe?dnych aminokwaso?w, takie białka sa? białkami pełnowartos?cio- wymi, a te kto?re nie zawieraja? wszystkich niezbe?dnych aminokwaso?w sa? białkami niepełnowartos?ciowymi np. białka ros?linne. Wie?c szczego?lnie dla wegan i wegetarian takie wsparcie jest niezbe?dne.

Jaki suplement stosowac?, aby uzupełniac? poziom aminokwaso?w?

– Na polskim rynku pojawił sie? profesjonalny modulator mitochondrio?w AMINO-THER®. Jest on rozwinie?- ciem pierwotnej wersji, stosowanej we Włoszech, jedynie w lecznictwie szpitalnym. Do poprzedniej formuły zawie- raja?cej wszystkie niezbe?dne aminokwasy dodano wit. B1, B6 oraz trzy kwasy organiczne waz?ne dla przebiegu cy- klu Krebsa. Dzie?ki tym modyfikacjom jest jeszcze bardziej skuteczny. W wielu badaniach klinicznych wykazano, z?e AMINO-THER® skutecznie poprawia parametry pracy mitochondrio?w. To modulator mitochondrio?w o wszechstronnym zastosowaniu.

Dlaczego AMINO-THER®?

– Aby białka w organizmie człowieka mogły byc? syntetyzowane , musza? zostac? dostarczone wszystkie niezbe?dne aminokwasy, brak choc?by jednego be?dzie zaburzał te pro- cesy. Dysbioza, leki, dodatki do z?ywnos?ci, nieodpowiednia dieta moga? byc? przyczyna? niedoboro?w jakos?ciowych. Stosuja?c AMINO-THER® dostarczamy wszystkie niezbe?dne aminokwasy w odpowiednim stosunku stechiome- trycznym oraz wit. B1, B6, kwas jabłkowy, cytrynowy i sukcynowy. Wszystkie te składniki znacza?co poprawiaja? prace? mitochondrio?w. Ro?wniez? dzie?ki temu, z?e preparat wchłania sie? w 100%, moz?e byc? stosowany bezpiecznie w wielu wskazaniach, nawet u pacjento?w z przewle- kła? niewydolnos?cia? nerek, u kto?rych ograniczamy ogo?lna? podaz? białek, wyja?tkiem sa? rzadkie choroby genetyczne takie jak fenyloketonuria, homocystynuria czy choroba syropu klonowego.